Parlamenttikirjasto

perjantai 2. maaliskuuta 2018

Ihmisoikeuskirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa


Kansainvälinen oikeus on yksi Eduskunnan kirjaston ulkomaisen oikeuskirjallisuuden tärkeimmistä painopistealueista. Ihmisoikeudet puolestaan ovat yksi kansainvälisen oikeuden normatiivista aloista. Oikeudellisesta näkökulmasta ihmisoikeuksilla tarkoitetaan pääasiassa niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Keskeisimpiä näistä ovat Euroopan neuvostossa, Kansainvälisessä työjärjestössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa laaditut sopimukset.Suomen kannalta keskeisimpänä ihmisoikeussopimuksena pidetään yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimusta. Suomi liittyi sopimukseen 1990. Ihmisoikeussopimusten tulkinta- ja soveltamistilanteissa tärkeä merkitys on kansainvälisten valvontaelinten käytännöllä. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältö ei useinkaan selviä sopimustekstistä vaan sen selvittämiseksi on tarpeen tutustua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

Seuraavassa poimintoja keskeisestä kirjallisuudestamme ja pari kiinnostavaa uutuutta.

Euroopan ihmisoikeussopimus on kattavin suomenkielinen yleisesitys Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Teos on uudistettujen painosten myötä laajentunut sitä mukaa kuin oikeuskäytäntöä on tullut lisää. Myös Euroopan unionin perusoikeusjärjestelmän ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen välistä suhdetta koskevaa osuutta on laajennettu. Kirjassa käsitellään lisäksi EIS:n asemaa Suomen oikeusjärjestyksessä. Teoksesta on keväällä ilmestymässä 6. uudistettu painos.

Ihmisoikeudet: Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön keskittyy nimensä mukaisesti selostamaan ja analysoimaan tuomioistuimen antamia ratkaisuja. Tässä toisessa painoksessa, 2017 ilmestyneessä tiiliskivessä käydäänkin seikkaperäisesti läpi oikeuskäytäntö aihealueittain. Kirjaa on kätevä käyttää myös sähköisenä Verkkokirjahylly-palvelun kautta. Tämän kirjan esikuvana on kirjoittajiensa mukaan ollut muun muassa klassikkoteos Law of the European Convention on Human Rights.


Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna on ruotsalainen kommentaari Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Siinä käydään lyhyen johdannon jälkeen läpi artikloittain oikeuskäytäntöä, kuten edellä mainitussa suomalaisessa EIT-käsikirjassa.

Suosittua laina-aineistoamme ja klassikko alallaan on Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, josta on piakkoin tulossa uusi, 5. painos. Helppokäyttöisestä hakuteoksesta saa perusteellisen kokonaiskuvan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja sen soveltamisesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Muista hyödyllisistä ihmisoikeuksia yleisemmin käsittelevistä teoksista mainittakoon Oxford Handbooks –sarjassa ilmestynyt The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Teos koostuu esseistä, joiden aiheet ulottuvat oikeuslähteistä ja yleisistä periaatteista instituutioihin sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden suhteeseen. International human rights: text and materials puolestaan on poikkitieteellinen, oppimateriaalinakin käytetty tunnettu yleisteos, jonka edeltäjä oli 1996 ensimmäisen kerran ilmestynyt International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals.

Uusimpia hankintojamme ovat Business and human rights : history, law and policy – bridging the accountability gap ja Human rights or global capitalism : the limits of privatization. Kummassakin otetaan voimakkaasti kantaa globaalin markkinatalouden ja ihmisoikeuksien väliseen vastakkainasetteluun. Myös kansainvälinen ympäristöoikeus ja kansainvälinen rikosoikeus kuuluvat olennaisesti tähän problematiikkaan.

Hankimme siis kirjaston kokoelmiin kattavasti kotimaisen ihmisoikeuksia käsittelevän oikeuskirjallisuuden sekä valikoiman ulkomaista aineistoa. Lisäksi pyrimme toteuttamaan profiiliimme sopivat, asiakkaitten meille tekemät hankintaehdotukset.

Marja Autio


Ei kommentteja: