Parlamenttikirjasto

tiistai 24. toukokuuta 2016

Yleisiä kirjastoja koskeva kirjastolaki uudistuu

Työryhmän ehdotus uudeksi kirjastolaiksi on valmistunut. Kirjastolaki koskee yleisiä kirjastoja, joilla tarkoitetaan kunnan ylläpitämää kaikille väestöryhmille tarkoitettua kunnan kirjastolaitosta, joka on toiminnallinen ja hallinnollinen kokonaisuus.

Eduskunnan kirjastolla on oma lakinsa, mutta koska olemme osa kirjastoverkostoa, seuraamme tarkasti toimintaympäristöämme, joten uusi kirjastolaki kiinnostaa meitä kovasti. Olemme laatineet kirjastolain uudistuksesta tietopaketin. Referoin seuraavaksi uutta kirjastolakiesitystä.Uudessa kirjastolaissa yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen olisi edelleen kunnan tehtävä. Kunnan vastuu ja tehtävät eivät muuttuisi nykyisestä. Kunta voisi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunta vastaisi siitä, että yleisen kirjaston toiminta olisi tämän lain mukaista.

Yleisen kirjaston tehtävänä on
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon;
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Uudessa kirjastolaissa uudistettaisiin yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät ja toimintatapa. Yleisten kirjastojen keskuskirjaston nimi muutettaisiin valtakunnalliseksi keskuskirjastoksi ja sen tehtävät muutettaisiin vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön edellyttämiä tehtäviä ja toimintatapoja.

Maakuntakirjastomalli muuttuisi uudessa laissa. Maakuntakirjastojen tilalle tulisi alueelliset keskuskirjastot. Alueellisella keskuskirjastotoiminnalla tuettaisiin yleisten kirjastojen palvelujen tasapuolista saatavuutta.

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta olisi maksutonta.
Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja muista suoritteista kohtuullisen maksun (omakustannusarvo). Maksut saa periä ilman tuomiota tai päätöstä.

Kirjastolakiin lisätään uusi pykälä kirjaston käyttäjän velvollisuuksista. Yleisen kirjaston käyttäjä ei saa aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille ja henkilökunnalle eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kirjaston käyttäjän on myös käsiteltävä yleisen kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti.

Yleisiä kirjastoja koskeva valtionosuusrahoitus on osa kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, johon yleisten kirjastojen lisäksi sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, yleinen kulttuuritoimi ja asukaskohtainen taiteen perusopetus.

Kirjastolain uudistamistyöryhmän ehdotus on vielä luonnos ja se laaditaan hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016. Uudistettu kirjastolaki tulisi voimaan 1.1.2017.

Kirjastolaki 4.12.1998 / 904

Eduskunnan kirjastossa laadittu Kirjastolain uudistaminen -tietopaketti


Sirkka-Liisa KorkeilaEi kommentteja: