Parlamenttikirjasto

perjantai 13. huhtikuuta 2018

Aineistoa EU:n tietosuojauudistuksesta Eduskunnan kirjastossa

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa unionin jäsenvaltioissa 25.5.2018. Uuden tietosuoja-asetuksen edellyttämiin muutoksiin valmistautuminen on erittäin ajankohtaista eri viranomaisissa ja organisaatioissa Suomessa. Yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät lainmuutokset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

EU:n tietosuojalainsäädännön uudistaminen lähti liikkeelle vuonna 2012. Tietosuojalainsäädäntö oli Euroopan unionissa jäänyt jälkeen kehityksestä, eikä sen katsottu enää vastaavan globaalin tietoympäristön olosuhteita ja verkon palvelujen toimintamalleja. Uudistuksessa pyritään turvaamaan henkilötietojen suoja perusoikeutena, digitaalitalouden kehitys ja tehostamaan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Uudistuksen tavoitteena on myös yhtenäistää tietosuojasääntely kaikissa EU-maissa.

Valmistelun tuloksena syntyivät yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (EU) 2016/679 ja tietosuojadirektiivi (EU) 2016/680. Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Tietosuojadirektiivi on puolestaan saatettava voimaan jäsenvaltioissa 6.5.2018 mennessä.

Sekä yleinen tietosuoja-asetus että tietosuojadirektiivi edellyttävät Suomessa nykyisen lainsäädännön tarkistamista.

Yleinen tietosuoja-asetus on suunniteltu pantavan täytäntöön Suomessa säätämällä uusi tietosuojalaki, joka toimisi henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina. Tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Hallituksen esitys HE 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018 ja esitys on nyt valiokuntakäsittelyssä.

Tietosuojadirektiiviä esitetään pantavaksi täytäntöön Suomessa säätämällä laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Hallituksen esitys HE 31/2018 asiasta annettiin eduskunnalle 5.4.2018.


Tietopaketissa seurataan yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

Olemme julkaisseet Eduskunnan kirjastossa tietopaketin EU:n tietosuojauudistuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Tietopakettiin on koottu aineistoa muun muassa valmistelusta ennen eduskuntakäsittelyä, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta ja uutisia. Tietopakettia päivitetään sitä mukaa kuin uudistuksen täytäntöönpano etenee.

Voisi sanoa, että tietosuojauudistusta käsittelevästä aineistosta on runsaudenpula.  Tämän takia olemmekin rajanneet tietopakettia seuraamaan nimenomaan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpanoa Suomessa ja niihin liittyviä hallituksen esityksiä.

EU:n tietosuojauudistuksen implementoimiseksi on Suomessa tarkoitus antaa myös sektorikohtaisia lakeja henkilötietojen käsittelystä esim. puolustusvoimissa ja poliisissa. Näiden lakien hallituksen esityksiä emme tässä tietopaketissa seuraa. Meidän ei myöskään ole ollut mahdollista sisällyttää tietopakettiin kaikkia tietosuojauudistukseen liittyviä viranomaisaineistoja.Kokoelmissa tuoretta kirjallisuutta

Kirjaston kokoelmissa on runsaasti tietosuojaa käsittelevää koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä virallisjulkaisuja. Löydät listauksen tietosuojauudistusta koskevasta kirjallisuudesta ja tutkimusaineistosta tietopaketistamme.

Tuoreita kirjoja ovat muun muassa seuraavat kaksi EU:n tietosuoja-asetusta käsittelevää kommentaariteosta: New European General Data Protection Regulation : a practitioner's guide ja Post-reform personal data protection in the European Union : general data protection regulation (EU) 2016/679.

Suomessa aiheesta on julkaistu artikkeleita muun muassa Lakimies ja Defensor Legis –lehdissä sekä Viestintäoikeuden vuosikirjassa. Liikejuridiikka-lehden uusimassa numerossa 1/2018 on julkaistu kolme tietosuojaan liittyvää oikeudellista artikkelia. Tässä yhteydessä voisi mainita myös viime vuonna julkaistun Kauppakamarin käytännönläheisen oppaan Henkilötietojen käsittely: EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset yleisen tietosuoja-asetuksen edellytyksistä.  Tämä kirja ja edellä mainitut juridiset kausijulkaisut on hankittu Eduskunnan kirjastoon painettuna. Tämän lisäksi Kauppakaaren kirja ja Liikejuridiikka-lehti ovat luettavissa eduskunnan verkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla sähköisessä muodossa osana Kauppakamari Tieto –palvelua sekä Lakimies ja Defensor Legis –lehdet osana Edilex-palvelua.

Erika Bergström

Ei kommentteja: